Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: P.H.U.P. ASPOL Adam Studnicki, ul. Ordonówny 3, 41-209 Sosnowiec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected], [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 723 790 590, 669 410 260
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w mBank: 19 1140 2004 0000 3002 6825 4976
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8 do 14.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez P.H.U.P ASPOL Adam Studnicki z siedzibą w Sosnowcu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.okolicznosciowe.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez P.H.U.P ASPOL Adam Studnicki z siedzibą w Sosnowcu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 Definicje

 1. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta
 4. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
 5. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. Sprzedawca – Adam Studnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P. ASPOL Adam Studnicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 5511776253, REGON: 121185900, e-mail: [email protected], będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego
 9. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.okolicznosciowe.com.pl
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 11. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu
 12. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
 13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 14. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży
 15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
 17. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1.  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz pocztą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, interesującą go ilość Towaru i termin wykonania zamawianego Towaru przez Sprzedawcę, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości z wszystkimi niezbędnymi szczegółami, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu, Klient kompletując wstępne zamówienie, może wybrać model Towaru, którym jest zainteresowany spośród przedstawionych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, określając jego właściwości i/lub przesyłając gotowy projekt. Klient po skompletowaniu wstępnego zamówienia składa Sprzedawcy zapytanie o wycenę przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Sprzedawcę adres e-mail. Sprzedawca po otrzymaniu wstępnego zamówienia, jeśli istnieje taka możliwość, przesyła do Klienta projekt Towaru w formie pliku graficznego (wstępną wizualizację), zgodnie ze wstępnym zamówieniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając możliwe formy płatności oraz Dostawy. Klient może zaakceptować przesłany projekt lub go odrzucić poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybrany sposób Dostawy oraz formę płatności. Klient składa w ten sposób zamówienie. Każdorazowo przed wysyłaniem zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) gotówką za pobraniem, tylko po wcześniejszym ustaleniu szczegółów Klienta ze Sprzedawcą, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

c) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

d) przelew natychmiastowy – „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest CashBill S.A.”

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, zamówienie zostaje anulowane, a Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych i wynosi średnio 3 dni robocze lub jest ustalany indywidualnie.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru Inpost Paczkomat jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres punktu odbioru wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu oraz godziny odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§8 Rękojmia dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
 5. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

§9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z UMOWĄ SPRZEDAŻY, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 7. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:a) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

  b) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

  c) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany

  d) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

§10 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy tj. P.H.U.P. ASPOL Adam Studnicki, ul. Ordonówny 3, 41-209 Sosnowiec, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj. [email protected]
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą
 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§12 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:a) Formularz kontaktowy;

  b) Prowadzenie Konta Klienta;

  c) Zamieszczanie opinii.

 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 9. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§13 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §12 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Klient nie jest uprawniony do:a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §12 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §12 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §12 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 4. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §12 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§14 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §16 Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2023 r.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – P.H.U.P. ASPOL Adam Studnicki, ul. Ordonówny 3, 41-209 Sosnowiec, e-mail Sprzedawcy: [email protected], [email protected], numer telefonu Sprzedawcy: 723 790 590, 669 410 260
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  * W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  * W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności za pomocą systemu płatności online CASHBILL Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i zgodnie z zasadnymi przewidzianymi w tych przepisach.
 3. Administrator informuje o przetwarzaniu danych w chwili ich zebrania. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
 4. Administrator przekazuje Dane osobowe wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
 5. Administrator ma prawo przekazania wybranych Danych osobowych Użytkownika właściwym organom i osobom trzecim jeśli taka konieczność wynika z obowiązujących przepisów prawa i gdy podmioty te zgłaszają żądanie ich udzielenia w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
 6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz ich poufność, a także umożliwia dostęp do informacji o przetwarzaniu danych Użytkownikowi. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkownika, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Użytkownika w sposób zgodny z przepisami.
 7. Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe są następujące: P.H.U.P. ASPOL Adam Studnicki, ul. Ordonówny 3, 41-209 Sosnowiec, e-mail: [email protected], [email protected], numer telefonu: 723 790 590, 669 410 260

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie dostępne mu techniczne i organizacyjne możliwości, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i ochronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem do nich. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Administrator na bieżąco analizuje ryzyka związane z przetwarzaniem przez niego danych osobowych i dba o to, by dostęp do danych miały wyłącznie osoby do tego uprawnione i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków.
 4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

Uprawnienia Użytkownika

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych,
  • prawo uzyskania kopii Danych osobowych, które przetwarza Administrator,
  • prawo do sprostowania Danych osobowych,
  • prawo do usunięcia Danych osobowych (na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych (Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu),
  • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw taki wymaga uzasadnienia),
  • prawo wycofania zgody, jeśli Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem),
  • prawo do skargi do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia żądania dotyczącego realizacji przysługujących mu uprawnień wskazanych powyżej drogą listowaną lub elektroniczną (e-mail).
 5. Dane kontaktowe są następujące: P.H.U.P. ASPOL Adam Studnicki, ul. Ordonówny 3, 41-209 Sosnowiec, e-mail: [email protected], [email protected], numer telefonu: 723 790 590, 669 410 260
 6. W przypadku kiedy na podstawie żądania, o którym mowa w ust. 4 Administrator nie będzie w stanie ustalić i zidentyfikować osoby fizycznej, której żądanie dotyczy, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Brak podania dodatkowych informacji będzie skutkować odmową spełnienia żądania wnioskodawcy.
 7. Administrator udziela odpowiedzi na żądanie w przeciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o jej przyczynach i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na żądanie.

Podstawa, cel i okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

a) Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego:

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Strony sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest ochrona praw Administratora),
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej (podstawa prawna: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b) Rejestracja w Sklepie Internetowym, formularz zamówienia:

W celu założenia, obsługi i utrzymania Konta Użytkownika Użytkownik proszony jest o podanie Danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Użytkownika. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Użytkownik proszony jest o podanie Danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Wskazane przez Użytkownika Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest ochrona praw Administratora),
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej (podstawa prawna: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

c) Marketing:

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom czy przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczna w celach związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług. W takim przypadku Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody Użytkownika  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta. Realizacja celów marketingowych Administratora może być realizowana poprzez profilowanie, polegające na automatycznemu przetwarzaniu Danych osobowych i ich ocenie w celu analizy zachowania użytkownika i stworzenia prognozy na przyszłość, co pozwana za wyświetlanie Użytkownikowi treści zgodnych z jego indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami Użytkownika.

d) Formularz kontaktowy, korespondencja tradycyjna i elektroniczna (e-mail):

Użytkownik może kierować do Administratora wiadomości listownie, wykorzystując pocztę elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego, Regulaminie czy niniejszej Polityce prywatności, a także poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Sklepu Internetowego. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji Administrator wykorzystuje wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na utrzymaniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a w przypadku kontaktu związanego ze świadczonymi usługami czy umową – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

e) Kontakt telefoniczny:

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem drogą telefoniczną w celu związanym z świadczonymi usługami czy zawartą umową oraz w innych sprawach. W razie podjęcia kontaktu telefonicznego w sprawach niezwiązanych z zawartą umową czy świadczoną usługą Administrator może żądać podania Danych osobowych wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do obsługi zgłoszonej sprawy. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora  -art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej  sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a w przypadku kontaktu związanego ze świadczonymi usługami czy umową – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

f) Profile w mediach społecznościowych:

Administrator posiada swoje profile w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram). Administrator przetwarza Dane osobowe pozostawione przez osoby odwiedzające profile np. komentarze czy identyfikatory internetowe. Administrator wykorzystuje te dane w celu efektywnego prowadzenia profili, umożliwienia aktywności na tych profilach, a także w celach analitycznych czy statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora  -art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na promocji swojej działalności i świadczonych usług, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń czy obrony przed roszczeniami osób trzecich. Powyższe nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez portale społecznościowe należy zapoznać się z ich polityką przetwarzania Danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych uzależnionych jest od świadczonej usługi, celu i podstawy ich przetwarzania. Zasadą jest przetwarzanie danych przez okres wykonywania usługi lub realizacji zamówienia. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda, dane są przetwarzane do czasu jej skutecznego wycofania. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 może ulec przedłużeniu w przypadku kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe są usuwane lub nieodwracalnie zanonimizowane.

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane (zapisywane) przez Sklep internetowy na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, ich ulepszania oraz poprawy jakości, a także w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb jego Użytkowników. Dzięki wykorzystaniu plików cookies Administrator personalizuje treści i reklamy. Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego, Administrator udostępnia zaufanym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług w zakresie funkcjonowania e-sklepu, analityki, dopasowania oraz personalizacji. Lista zaufanych partnerów znajduje się .
 3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W Sklepie Internetowym Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników czy też do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online;
  2. funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wyborów Użytkownika i ich zapamiętanie oraz dostosowanie w Sklepie Internetowym np. w zakresie preferencji językowych, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu Internetowego itp.;
  3. analityczne – umożliwiają pozyskanie szeregu informacji m.in. liczby wizyt i źródeł ruchu w Sklepie Internetowym. Zebranie tych danych służy do ustalenia które strony są najczęściej odwiedzane i prowadzą do stworzenia statystyk dotyczących ruchu w Sklepie Internetowym. Zebranie tych danych służy Administratorowi do poprawy wydajności Sklepu Internetowego. Zgromadzone dane są przetwarzane w postaci zanonimizowanej;
  4. reklamowe – umożliwiają dopasowanie wyświetlanych w Sklepie Internetowym i poza Sklepem internetowym treści, w tym reklam, do zainteresowań Użytkowników. Do prezentowania personalizowanych treści mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. historia zakupów, sposób korzystania z usług, rodzaj wyświetlonych treści i reklam) czy dane geolokalizacyjne. Na podstawie informacji ze Sklepu Internetowego i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika.
 5. Funkcjonalne, analityczne i reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego zaufanych partnerów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików plików cookies jest niezbędność przetwarzania Danych osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku pozostałych plików cookies podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora lub zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Administrator w celu wykorzystania cookies funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych musi uzyskać zgodę Użytkownika.
 7. Zgoda, o której mowa w ust. 5 jest udzielana za pomocą stosownego formularza wyświetlanego podczas pierwszych odwiedzin Sklepu Internetowego. Udzielona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta lub dostosowana w odmienny sposób.
 8. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczone zostają odnośniki do przeglądarek internetowych (zawierające informacje jak dokonać modyfikacji ich ustawień na urządzeniach końcowych Użytkownika):
 • Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
 • Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
 • Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)
 • Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
 • Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)
 • Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

Zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania Serwisu i świadczonych przez niego usług.

LOGI

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera (logi serwera). W związku z powyższym Administrator przechowuje następujące informacje:
  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem Internetowym. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem Internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Sklepem Internetowym. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 3. Informacje zawarte w logach Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.U.P. ASPOL – Adam Studnicki z siedzibą na ul. Ordonówny 3, 41‑209 Sosnowiec. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów. Formularz kontaktowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga od Ciebie podania Twojego imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć Ci na zadane przez Ciebie pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Możesz podać nam również swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, bądź imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu przetworzenia zamówienia. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).